یکشنبه 02 اردیبهشت 1403

راهنمای شرکت در مزایده

راهنمای شرکت در مزایده

  1. -   ثبت نام در سامانه ستاد به نشانی  setadiran.ir و دریافت شناسه کاربری و رمز عبور.
  2. -   مراجعه به دفاتر پیشخوان و دفاتر اسناد رسمی منتخب، طبق لیست زیر برای دریافت امضای الکترونیک.
  3. -    مراجعه  به سامانه ستاد با وارد نمودن شناسه کاربری و رمز  عبور
  4. -   ورود به بخش مزایده بخش مزایده گر- دستگاه اجرایی
  5. -   مراجعه به قسمت غیر منقول و انتخاب پلاک مزایده مورد نظر و دریافت اسناد مزایده.
  6. -   مطالعه کامل اسناد مزایده.
  7. -   تکمیل فرآیند به شرح زیر است:

1-7- تهیه پاکت ( الف) شامل ضمانت شرکت در مزایده مطابق راهنمایی انجام شده بند 2 شرایط مزایده.

2-7-  تهیه پاکت (ب)  شامل برگه های اسناد مزایده و مدارک لازم برای ارزیابی کیفی، مطابق بند 8 شرایط مزایده.

تبصره: لازم به ذکر است مزایده گر موظف است مستندات مربوط به جداول بند 9  اسناد مزایده را تهیه و در سامانه ستاد بارگذاری نماید.

  1. -   تحویل پاکت (الف) و (ب) به دبیرخانه شرکت
  2. -   وارد نمودن قیمت پیشنهادی(پاکت ج) مبلغ کل در سامانه ستاد.

 

       نماینده سامانه ستاد در اصفهان - آقای صباغی 

      آدرس: اصفهان مجموعه اداری غدیر اداره کل صنعت ، معدن و تجارت اصفهان

     تلفن: 3132645870

تنظیمات قالب