سه شنبه 26 تیر 1403

مزایده ها و مناقصه ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعداد محدودی از زمین های صنعتی، کارگاهی و تجاری در شهرکها و نواحی صنعتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد به آدرس  www.Setadiran.ir مراجعه نمایید.

مهلت خرید اسناد مزایده :  از تاریخ  1403/03/22 الی 1403/03/29

فایل ها

تنظیمات قالب