چهارشنبه 12 مهر 1402

مزایده ها و مناقصه ها

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد حق بهره برداری تعداد محدودی از زمین های صنعتی و کارگاهی و تجاری در شهرکها و نواحی صنعتی را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر به سامانه ستاد به آدرس  www.Setadiran.ir مراجعه نمایید.

مهلت خرید اسناد مزایده :  از تاریخ  1402/5/14 الی 1402/5/24

تنظیمات قالب